La solució fiscal per a aquells empresaris o professionals, acollits als diferents règims d’IVA i IRPF, que no necessiten portar una comptabilitat, però sí han de complir les seves obligacions fiscals amb la presentació de liquidacions d’IVA i IRPF Aprofiti un programari pensat per a vostè com a autònom amb les opcions més completes i senzilles.

Autònoms Golden. NET està desenvolupat per a sistemes d’arquitectura de 64 bits, conferint com un dels programari gestió tecnològicament més avançades en el mercat.

A més, s’integra amb Gestió Comercial i Comptable. NET.

Entorn de treball amigable.

Personalització de l’àrea de treball, columnes a visualitzar, definició de colors, etc.

Exportació de llistats i vistes a Excel.

Llistats en apaïsat amb més capacitat.

Definició de permisos per usuari.

Filtres i Vistes personalitzats.

Obertura simultània de diversos subjectes passius.

Pantalles maximitzades a la seva resolució.

Nombre Il·limitat de subjectes passius amb diferents activitats.

Personalitzeu les opcions més usades amb “Preferits”.

Missatgeria interna, mitjançant Avisos emergents a usuaris o departaments.

Característiques Específiques

Activitats: Empresarials, Professionals, Artístics, no subjectes a IAE

Règim I.V.A: Cobreix els règims de I.V.A. Ordinari, Especial Simplificat, Especial Agricultura, Ramaderia i Pesca, Especial de Recàrrec d’Equivalencia, Altres règims Exempts.

Règim IRPF: Cobreix els règims d’IRPF, d’Estimació Directa Normal, Estimació Directa Simplificada, Estimació Objectiva.

Manteniment de Fons i Bestretes.

Dissenyador de Cartes pel model 347.

Taula de mòduls editable per l’usuari.

Manteniment de Socis

Manteniment d’Expedients: registre d’expedient per client, amb data d’alta i relació detallada de fons i bestretes relacionats. Possibilitat de marcar expedients com inactius.

Manteniment de Clients, Proveïdors i Empleats

Comptes de 12 dígits.

Creació de comptes des de l’alta del registre.

Marcar comptes com obsoletes.

Recerques avançades per qualsevol camp.

Avisos de comptes/codis de clients o proveïdors amb mateix CIF.

Assentaments

Entrada única de dades: des d’un únic manteniment es registren factures emeses/rebudes, Despeses, Ingressos, Nòmines.

Avisos de registre de factures de clients o proveïdors amb mateix CIF i núm factura.

Assentaments predefinits mitjançant l’ús de plantilles.

Multidivisa, Seients en qualsevol moneda.

Prefixos de nombres de document.

Personalització de la taula de conceptes habituals.

Béns d'inversió

Tractament detallat de l’actiu fix de l’empresa.

Càlcul de l’amortització de forma lineal o regressiva, generant l’assentament comptable.

Generació de la factura de compra, factura de venda o pèrdua del bé.

Tresoreria

Manteniment de Bancs i Formes de Pagament.

Manteniment de remeses, incloent data de confecció i càrrec.

Tresoreria per anys.

Gestió de Cobraments i Pagaments.

Remeses segons normatives 19, 32 i 58.

Emissió de pagaments segons normativa 34.

Previsions de Cobraments i Pagaments, tant puntuals com periòdiques.

Llistat de Morositat.

Models fiscals

Models I.V.A. Càlcul, impressió en PDF i presentació telemàtica dels models d’IVA Trimestral i Anual (Mod. 303, 310, 311, 390), Càlcul i impressió models trimestrals (370 i 371).

Models I.R.P.F. Càlcul, impressió en PDF i presentació telemàtica dels models d’IRPF Trimestral i Anual (Mod. 110 i 190), Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (Mod. 130 i 131).

Models Arrendaments. Càlcul, impressió en PDF i presentació telemàtica dels models d’arrendament Trimestral i Anual (Mod. 115 i 180).

Altres models. Càlcul, impressió en PDF i presentació telemàtica dels models de 347 i càlcul i impressió del model 349.

Utilitats

Importació del nostre programa de comptabilitat per a autònoms Visual Eos.

Integració total amb Gestió Comercial i Gestió Comptable Golden. NET.

Assistent de Còpies de Seguretat.

Requisits del sistema

· Windows XP, 2003, 2008, Vista, Windows 7, Windows 8.  W32bits W64bits

· Velocitat Processador 1,5 Ghz  Memòria Ram 1Gb

· 1 Gb de Espai Lliure

· Connexió a Internet

· Resolució Pantalla: a partir de 1024 x 768