El Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre de 2016, va modificar el règim legal del contracte a temps parcial i estableix l’enregistrament del còmput de la jornada efectiva de cada treballador de forma obligatòria tant per als contractes a temps parcial com a jornada completa.

Així l’empresa respecte al registre de la jornada actualment té les següents obligacions:
Registre diari de la jornada.
Lliurament del resum mensual a cada treballador.
• Durant un període mínim de quatre anys, conservar els resums mensuals d’aquests registres.

D’igual forma, també li proporciona avantatges:
Elimina els retards.
• Automatització de calendaris i torns.
• Acaba amb les absències reiterades.

control-de-presencia-lid-01n-con-software

L’incompliment d’aquest precepte pot comportar sancions administratives de caràcter lleu, d’acord amb l‘article 6.6 de la Llei d’Infraccions de l’Ordre Social. També, en el cas de treballadors a temps parcial, l’incompliment de les obligacions de registre de la jornada pot convertir-se en contracte a jornada completa, exceptuant acreditació fefaent del caràcter parcial dels serveis.

En conclusió; si l’empresa no disposa de sistemes de control d’accessos i presència que permetin registrar la jornada diària dels treballadors, ha d’elaborar i gestionar manualment un registre de la jornada diària de cada treballador, totalitzar la jornada efectuada per cada treballador en funció del període que es pren en compte per a l’abonament de les retribucions, i finalment, lliurar a cada treballador una còpia de l’esmentat resum d’hores juntament amb la seva nòmina.

A Registre Gràfic, us podem assessorar sobre el/els equips necessaris i tanmateix procedir a la instal·lació i configuració d’aquests.